Beschermde vogelsoorten op het bouwterrein, wat kan je ermee?

Iedere inheemse vogel in Nederland, zijn beschermd wanneer zij broeden. Het is zelfs zo dat de nesten van sommige van deze vogelsoorten beschermd zijn buiten het broedseizoen. Dit kunnen gebouwbewonende vogelsoorten zijn zoals de huismus en de kerkuil.

Algemene broedvogels, wat zijn dat?

Vogels die voldoende flexibiliteit hebben in het kiezen van hun nestplaats worden algemene broedvogels genoemd. Hieronder vallen veel verschillende soorten. De bekendste voor ons zijn de merel, de wilde eend en de kievit.

Wat kun je doen om te voorkomen dat deze algemene broedvogels in het bouwterrein komen nestelen?

Het is sowieso belangrijk van te voren na te gaan welke vogels in het gebied van het bouwterrein normaal gesproken tot broeden kunnen komen. Rondom de meeste bebouwing komen de stadsduif, Turkse tortel, scholekster, zilvermeeuw, ringmus, etc. het meeste voor.

Wanneer de werkzaamheden gedurende of rondom het broedseizoen plaatvinden, moet door een deskundige maximaal drie dagen voor de aanvang van de werkzaamheden worden vastgesteld of er broedvogels of nestplaatsen van de vogels aanwezig zijn op de bouwplaats. Dit wordt een broedvogelonderzoek genoemd. Als deze niet aanwezig zijn, kun je andere maatregelen nemen om te voorkomen dat een broedende vogel zich nestelt.

·        Loop iedere dag door het gebied met een hond, of gebruik het geluid van een machine op de plek. Zo kun je met gebruik van geluid voorkomen dat de vogels zich vestigen. Hier moet wel rekening mee gehouden worden dat de vogels in stedelijk gebied meer gewend zijn aan menselijke activiteiten en dus ook minder last hebben van de geluiden.

·        Voorafgaand aan het broedseizoen zo veel mogelijk vegetatie verwijderen of verplaatsen: bomen, struiken, oeverbegroeiing, rietkragen, etc.

·        Plaats wapperende linten. Deze kunnen vogels afschrikken. Dit is echter niet altijd het geval en zal per situatie verschillen.

Wat moet je doen als er een nest is gevonden?

Wanneer je een nest vindt binnen het bouwterrein, dien je een ecoloog over de situatie te laten beoordelen. De ecoloog zal je dan vervolgens op de hoogte stellen over de (on)mogelijkheden en de daarbij horende maatregelen die je eventueel moet treffen.

Vogels onder de zonnepanelen?

Een veel voorkomend ander probleem zijn vogels onder de zonnepanelen. Het is natuurlijk heel vervelend dat als je een grote investering hebt gedaan in zonnepanelen, dat er dan een groep vogels onder de zonnepanelen zitten. Naast vervelend kan het ook nog een heel gevaarlijk zijn. Vandaar dat het verplicht is zonnepanelen op te leveren met een birdblocker systeem. Met zonnepaneel vogelwering voorkom je veel narigheden voor jou en de vogels!